top of page

Research Associate

MA. in Health Economics and Management, University of Economics Ho Chi Minh City

Email:

Nguyễn   Vĩnh
Nguyễn   Vĩnh

Lý lịch khoa học:

Liên kết khác:

Quốc gia:

Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

CÔNG BỐ KHOA HỌC

0
1.2
2.4
3.6
4.8
6
7.2
8.4
9.6
10.8
12
13.2
14.4
15.6
16.8
18
19.2
20.4
21.6
22.8
24
25.2
26.4
27.6
28.8
30
31.2
32.4
33.6
34.8
36
37.2
38.4
39.6
40.8
42
43.2
44.4
45.6
46.8
48
49.2
50.4
51.6
52.8
54
55.2
56.4
57.6
58.8
60
61.2
62.4
63.6
64.8
66
67.2
68.4
69.6
70.8
72
73.2
74.4
75.6
76.8
78
79.2
80.4
81.6
82.8
84
85.2
86.4
87.6
88.8
90
91.2
92.4
93.6
94.8
96
97.2
98.4
99.6
100
bottom of page