top of page

Senior Research Associate

PhD. candidate in Economic Development, Erasmus University Rotterdam - Netherlands

Email:

Võ Đức Hoàng Vũ
Võ Đức Hoàng Vũ

Lý lịch khoa học:

Liên kết khác:

University of Economics HCMC

Quốc gia:

Vietnam

Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

CÔNG BỐ KHOA HỌC

2015
2016
2017

Journal of Economic Development

2017

Vo Tat Thang, Vo Duc Hoang Vu and Nguyen Xuan Dinh

Từ khoá:

Travel Cost Method, Zonal Travel Cost Method, Can Gio, Mangrove Forest, Travel

EEPSEA Research Reports

2015

Le Thi Diem Phuc, Vo Duc Hoang Vu, and Huynh Thi Dan Xuan

Từ khoá:

bottom of page