top of page

Fri, May 31

|

Room B1-203, Building B

Exposure to export and intra-household allocation in healthcare and education

HAPRI seminar: Tham gia vào xuất khẩu và phân phối chi tiêu sức khỏe và giáo dục trong hộ gia đình Việt Nam

Tickets are not on sale
See other events
Exposure to export and intra-household allocation in healthcare and education
Exposure to export and intra-household allocation in healthcare and education

Time & Location

May 31, 2024, 10:00 AM – 12:00 PM

Room B1-203, Building B, 279 Đ. Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

About the Event

HAPRI SEMINAR: Exposure to export and intra-household allocation in healthcare and education

This is one of the few studies analyzing the impact of trade liberalization on household resource allocation in female healthcare and education expenditures. The research findings show that the household's participation in international trade contributes to increasing expenditure on female education; but does not affect expenditure on female healthcare within the household. At the same time, the gender, educational level of the household head, and the number of female members in the household are positively correlated with expenditure on female education; while the age of the household head and the number of household members show an inverse correlation with expenditure on female education. Conversely, the gender and educational level of the household head are factors inversely correlated with expenditure on female healthcare. Finally, the number of members and the number of female members have a similar impact on expenditure on female healthcare as their impact on expenditure on female education within the household.

About presenter:

Thang Tat Vo is a Ph.D. graduate from the Australian National University, Australia. His research interests include development economics (international trade, poverty, inequality), household economics (child development, gender), health economics (ageing, retirement, nutrition, health insurance), agricultural economics (sustainability labels, migration, salinity intrusion) and public policy. He has taught economics, development economics and policy, development finance, health economics, research methods, econometrics, and impact evaluation at the University of Economics Ho Chi Minh City and the Fulbright Economics Teaching Program since 2004. Thang is currently Dean of the School of Economics and Director of the Health and Agricultural Policy Research Institute, University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam.

Details:

  • Time: 10:00 am - 12:00 am, Friday, May 31st, 2024
  • Location: Room B1-203, Building B, University of Economics Ho Chi Minh City, 279 Nguyen Tri Phuong, District 10, Ho Chi Minh City

Contact:

Linh Dang ((+84) 93 570 9155 - linhdnp@ueh.edu.vn)

----------------------------------------------------------------

SEMINAR HAPRI: Tham gia vào xuất khẩu và phân phối chi tiêu sức khỏe và giáo dục trong hộ gia đình Việt Nam

Nghiên cứu này là một trong số ít nghiên cứu phân tích tác động của tự do hóa thương mại đến phân bổ nguồn lực hộ gia đình trong chi tiêu y tế và giáo dục cho nữ giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ tham gia vào thương mại quốc tế của hộ gia đình góp phần làm tăng chi tiêu giáo dục nữ giới; nhưng không tác động đến chi tiêu y tế nữ giới trong hộ. Đồng thời, giới tính, trình độ học vấn chủ hộ và số lượng thành viên nữ trong hộ có tương quan cùng chiều với chi tiêu giáo dục nữ giới; trong khi đó, tuổi chủ hộ và số lượng thành viên của hộ thể hiện tương quan ngược chiều với chi tiêu giáo dục nữ giới. Ngược lại, giới tính và trình độ học vấn chủ hộ lại là những nhân tố có tương quan ngược chiều với chi  tiêu y tế nữ giới. Cuối cùng, số lượng thành viên và số lượng thành viên nữ đến chi tiêu y tế nữ giới có chiều tác động tương tự như ảnh hưởng của chúng đến chi tiêu giáo dục nữ giới trong hộ.

Về diễn giả:

PGS.TS Võ Tất Thắng là tiến sĩ tốt nghiệp từ Đại học Quốc gia Úc. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm kinh tế phát triển (thương mại quốc tế, nghèo đói, bất bình đẳng), kinh tế hộ gia đình (phát triển trẻ em, giới tính), kinh tế y tế (lão hóa, nghỉ hưu, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế), kinh tế nông nghiệp (nhãn hiệu bền vững, di cư, xâm nhập mặn) và chính sách công. Ông đã giảng dạy các môn kinh tế học, kinh tế phát triển và chính sách, tài chính phát triển, kinh tế y tế, phương pháp nghiên cứu, kinh tế lượng và đánh giá tác động tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright từ năm 2004. Hiện nay, TS. Thắng đang là Trưởng Khoa Kinh tế và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chi tiết:

  • Thời gian: 10:00 am - 12:00 am, Thứ Sáu, ngày 31/5/2024
  • Địa điểm: Phòng B1-203, Tòa nhà B, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ:

Đặng Nguyễn Phương Linh ((+84) 93 570 9155 - linhdnp@ueh.edu.vn)

Share This Event

bottom of page