top of page

Highly Hazardous Pesticides in Vietnam: A Situational Analysis

Updated: Apr 1

The purpose of the project study was to

  • Provide a general overview of pesticides registered and used in Vietnam, and on what crops;

  • Identify manufacturers and exporters;

  • Outline efforts in the country to phase out the use of highly hazardous pesticides and the challenges therein; and

  • Provide information about the use of alternative, non-chemical approaches such as ago-ecology in agricultural practices in Vietnam

This report relates to Sustainable Development Goals 2, 3, 6, 8, 12, 13, 14 and 15.


-------------------------------------------------------------------

Thuốc trừ sâu nguy hiểm cao ở Việt Nam: Phân tích tình huống


Báo cáo nghiên cứu mới của TS Trần Anh Thông, Nghiên cứu viên Cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe - HAPRI cho International Pollutants Elimination Network (IPEN).


Mục đích của nghiên cứu dự án là

  • Cung cấp một cái nhìn tổng quan về thuốc trừ sâu được đăng ký và sử dụng ở Việt Nam, và dùng lên những loại cây trồng nào;

  • Xác định nhà sản xuất và xuất khẩu;

  • Phác thảo những nỗ lực trong nước để loại bỏ việc sử dụng thuốc trừ sâu cực kỳ nguy hiểm và những thách thức trong đó;

  • Cung cấp thông tin về việc sử dụng các phương pháp thay thế, phi hóa học như sinh thái học trước đây ở Việt Nam.

Báo cáo này liên quan đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững 2, 3, 6, 8, 12, 13, 14 và 15.


Special thanks to IPEN's Southeast & East Asia Regional Coordinator Lia Esquillo and Regional Hub EcoWaste Coalition for their important contributions to the development and finalization of the project.
67 views0 comments

Comments


bottom of page