top of page

Published Paper

1859-1124

Tạp chí Phát triển Kinh tế

Tạp chí Phát triển Kinh tế

Đánh giá tác động của thu nhập, giá cả thực phẩn đến quyết định chi tiêu ăn uống của hộ gia đình Việt Nam

Nguyen Ngoc Thuyet and Nguyen Huu Dung

DOI:
​Keywords:

Nguyễn Hữu Dũng

Dũng Nguyễn

Abstract

Nghiên cứu sử dụng mô hình LA/AIDS để đánh giá tác động của giá cả thực phẩm, thu nhập hộ gia đình lên quyết định chi tiêu ăn uống của hộ bằng việc xây dựng ma trận các độ co dãn của các nhóm thực phẩm. Kết quả thống kê từ bộ dữ liệu thu thập VHLSS 2012 cho thấy gạo, tôm cá, thịt các loại là những thực phẩm chính của hộ gia đình VN. Kết quả nghiên cứu của mô hình LA/AIDS theo chỉ số Laspeyres cho thấy phần lớn các nhóm thực phẩm đều là những hàng hóa thông thường và co dãn theo giá. Trong đó, tôm cá, thịt các loại, và đồ uống là những nhóm hàng có tỉ trọng chi tiêu tăng theo mức thu nhập của hộ. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy những hộ thuộc nhóm thu nhập cao bị tác động bởi sự thay đổi giá mạnh hơn so với những hộ thuộc nhóm thu nhập thấp.

Nguyen Ngoc Thuyet and Nguyen Huu Dung (2015), "Đánh giá tác động của thu nhập, giá cả thực phẩn đến quyết định chi tiêu ăn uống của hộ gia đình Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế, pp. 75-94

bottom of page