top of page
 • Impacts of trade liberalization on household nutrition transition: the Vietnam case
  Impacts of trade liberalization on household nutrition transition: the Vietnam case
  Wed, May 29
  Room B1-203, Building B
  May 29, 2024, 10:00 AM – 12:00 PM
  Room B1-203, Building B, 279 Đ. Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  May 29, 2024, 10:00 AM – 12:00 PM
  Room B1-203, Building B, 279 Đ. Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  HAPRI seminar: Tác động của tự do hóa thương mại đến quá trình chuyển đổi dinh dưỡng của hộ gia đình: Trường hợp Việt Nam
 • Exposure to export and intra-household allocation in healthcare and education
  Exposure to export and intra-household allocation in healthcare and education
  Fri, May 31
  Room B1-203, Building B
  May 31, 2024, 10:00 AM – 12:00 PM
  Room B1-203, Building B, 279 Đ. Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  May 31, 2024, 10:00 AM – 12:00 PM
  Room B1-203, Building B, 279 Đ. Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  HAPRI seminar: Tham gia vào xuất khẩu và phân phối chi tiêu sức khỏe và giáo dục trong hộ gia đình Việt Nam
bottom of page