top of page

Th 4, 29 thg 5

|

Room B1-203, Building B

Impacts of trade liberalization on household nutrition transition: the Vietnam case

HAPRI seminar: Tác động của tự do hóa thương mại đến quá trình chuyển đổi dinh dưỡng của hộ gia đình: Trường hợp Việt Nam

Tickets are not on sale
See other events
Impacts of trade liberalization on household nutrition transition: the Vietnam case
Impacts of trade liberalization on household nutrition transition: the Vietnam case

Thời gian & Địa điểm

10:00 29 thg 5, 2024 – 12:00

Room B1-203, Building B, 279 Đ. Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Giới thiệu về sự kiện

HAPRI SEMINAR: Impacts of trade liberalization on household nutrition transition: the Vietnam case.

While trade openness increases living standards and food availability in developing countries, it may engender nutritional diseases. No studies have been conducted on the relationship between trade liberalization and nutrition transition demonstrating that the country’s development is a result of trade liberalization. This paper investigates the impacts of trade liberalization on nutrition transition in Vietnamese households between 2002 and 2020. The study uses a multiple index model and ordinary least squares to measure the impact of trade liberalization on nutrition transition. Trade liberalization is measured by exposure to exports and tariff indices that can capture the responsiveness of households to the new opportunities brought about by trade reforms. Nutrition transition is defined as the difference between the nutritional structure of households and the recommended dietary balance. Our study shows that trade liberalization shifts the nutrition transition in Vietnam toward a more balanced diet by changing the eating habits of households from eating at home to eating out. It has brought about significant increases in the energy, protein, fat, and carbohydrate intake of households from out-of-home meals while preserving the total nutrient consumption. Our results provide a rare insight into the relationship between international trade and the household nutritional structure that can inform future justifications for trade policymaking. This paper serves as a case study conveying ideas, methods, and implications that can be adapted to other countries that also undergoing nutrition transition.

About presenter:

Thang Tat Vo is a Ph.D. graduate from the Australian National University, Australia. His research interests include development economics (international trade, poverty, inequality), household economics (child development, gender), health economics (ageing, retirement, nutrition, health insurance), agricultural economics (sustainability labels, migration, salinity intrusion) and public policy. He has taught economics, development economics and policy, development finance, health economics, research methods, econometrics, and impact evaluation at the University of Economics Ho Chi Minh City and the Fulbright Economics Teaching Program since 2004. Thang is currently Dean of the School of Economics and Director of the Health and Agricultural Policy Research Institute, University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam.

Details:

  • Time: 10:00 am - 12:00 am, Wednesday, May 29th, 2024
  • Location: Room B1-203, Building B, University of Economics Ho Chi Minh City, 279 Nguyen Tri Phuong, District 10, Ho Chi Minh City

Contact:

Linh Dang ((+84) 93 570 9155 - linhdnp@ueh.edu.vn)

----------------------------------------------------------------

SEMINAR HAPRI: Tác động của tự do hóa thương mại đến quá trình chuyển đổi dinh dưỡng của hộ gia đình: Trường hợp Việt Nam

Mặc dù mở cửa thương mại làm tăng mức sống và sự sẵn có của lương thực tại các nước đang phát triển, nhưng nó có thể gây ra các bệnh lý dinh dưỡng. Chưa có nghiên cứu nào về mối quan hệ giữa tự do hóa thương mại và quá trình chuyển đổi dinh dưỡng chỉ ra rằng sự phát triển của đất nước là kết quả của tự do hóa thương mại. Nghiên cứu này khảo sát tác động của tự do hóa thương mại đối với quá trình chuyển đổi dinh dưỡng tại các hộ gia đình Việt Nam giữa năm 2002 và 2020. Nghiên cứu sử dụng mô hình đa chỉ số và hồi quy bình phương tối thiểu để đo lường tác động của tự do hóa thương mại đối với quá trình chuyển đổi dinh dưỡng. Tự do hóa thương mại được đo lường bằng độ tiếp xúc với xuất khẩu và chỉ số thuế quan có thể bắt được phản ứng của các hộ gia đình trước những cơ hội mới do cải cách thương mại mang lại. Quá trình chuyển đổi dinh dưỡng được định nghĩa là sự khác biệt giữa cấu trúc dinh dưỡng của các hộ gia đình và cân bằng chế độ ăn uống khuyến nghị. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tự do hóa thương mại đã đẩy quá trình chuyển đổi dinh dưỡng tại Việt Nam hướng tới chế độ ăn cân bằng hơn bằng cách thay đổi thói quen ăn uống của các hộ gia đình từ ăn tại nhà sang ăn ngoài. Nó đã đem lại sự gia tăng đáng kể về năng lượng, protein, chất béo và carbohydrate từ bữa ăn ngoài nhà trong khi vẫn duy trì tổng lượng dưỡng chất tiêu thụ. Kết quả của chúng tôi cung cấp một cái nhìn hiếm có về mối quan hệ giữa thương mại quốc tế và cấu trúc dinh dưỡng của hộ gia đình, từ đó có thể đưa ra những luận cứ cho việc hoạch định chính sách thương mại trong tương lai. Nghiên cứu này đóng vai trò như một trường hợp điển hình, truyền tải ý tưởng, phương pháp và những ảnh hưởng có thể được áp dụng cho các quốc gia khác cũng đang trải qua quá trình chuyển đổi dinh dưỡng.

Về diễn giả:

PGS.TS Võ Tất Thắng là tiến sĩ tốt nghiệp từ Đại học Quốc gia Úc. Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm kinh tế phát triển (thương mại quốc tế, nghèo đói, bất bình đẳng), kinh tế hộ gia đình (phát triển trẻ em, giới tính), kinh tế y tế (lão hóa, nghỉ hưu, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế), kinh tế nông nghiệp (nhãn hiệu bền vững, di cư, xâm nhập mặn) và chính sách công. Ông đã giảng dạy các môn kinh tế học, kinh tế phát triển và chính sách, tài chính phát triển, kinh tế y tế, phương pháp nghiên cứu, kinh tế lượng và đánh giá tác động tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright từ năm 2004. Hiện nay, TS. Thắng đang là Trưởng Khoa Kinh tế và Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chi tiết:

  • Thời gian: 10:00 am - 12:00 am, Thứ Tư, ngày 29/5/2024
  • Địa điểm: Phòng B1-203, Tòa nhà B, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ:

Đặng Nguyễn Phương Linh ((+84) 93 570 9155 - linhdnp@ueh.edu.vn)

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page