top of page

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Vận động chính sách công

 • Tư vấn chính sách y tế cho chính phủ, đặc biệt là về bảo hiểm y tế, tài chính chăm sóc sức khỏe và danh mục thuốc.

 • Định giá kinh tế về sức khỏe và chăm sóc y tế.

 • Tư vấn cho chính quyền địa phương về chính sách phát triển, tập trung vào việc đổi mới nông nghiệp.

Chương trình giáo dục và đào tạo đổi mới

 • Đào tạo cập nhật các công cụ quyết định và thực thi chính sách địa phương.

 • Đào tạo cập nhật về kinh tế y tế

 • Tư vấn phát triển nghiên cứu sau đại học.

Dịch vụ tư vấn thiết kế nghiên cứu chất lượng cao

 • Hỗ trợ ý tưởng và thiết kế nghiên cứu hàn lâm.

 • Hỗ trợ ý tưởng và thiết kế bản khảo sát.

 • Tư vấn tìm và phân tích dữ liệu nghiên cứu cho chính quyền địa phương và doanh nghiệp.

 • Tư vấn phân tích dữ liệu thị trường theo ngành.

Trọng tâm hợp tác

 • Hỗ trợ kết nối các trường đại học, trung tâm nghiên cứu, chuyên gia quốc tế và đầu ngành.

bottom of page