top of page

Nghiên cứu viên Cấp cao

PhD. in Economics, Australian National University - Australia

Email:

Nguyễn Quỳnh Huy
Nguyễn Quỳnh Huy

Lý lịch khoa học:

Liên kết khác:

University of Economics HCMC

Quốc gia:

Vietnam

Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

Applied Microeconomics, Public Governance, Development Economics, Poverty and Inequality, Impact Evaluation, Cost Benefit Analysis, The Economics in the Public Sector, Middle Income Trap.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

VNU Journal of Science: Policy and Management Studies

2019

Nguyen Quynh Huy

Từ khoá:

Journal of Asian Business and Economic Studies

2018

Nguyen Quynh Huy

Từ khoá:

Southeast Asian Journal of Economics

2018

Le Van Chien and Nguyen Quynh Huy

Từ khoá:

The Journal of Economic Studies

2017

Nguyen Quynh Huy

Từ khoá:

Social Labour Publishing, Hanoi

2010

Nguyen Quynh Huy

Từ khoá:

National Political Publishing, Hanoi.

2010

Nguyen Quynh Huy

Từ khoá:

ournal of Theoretical Education

2006

Nguyen Quynh Huy

Từ khoá:

Review of World and Political Issues

2005

Nguyen Quynh Huy

Từ khoá:

The Journal of Theoretical Education

2005

Nguyen Quynh Huy

Từ khoá:

bottom of page