top of page

Research Associate

PhD. in Economics, James Cook University - Australia

Email:

Phan Thanh Chung
Phan Thanh Chung

Lý lịch khoa học:

Liên kết khác:

Quốc gia:

Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

Data science, (Micro)finance, Economic growth, Labour economics, Behaviour Economics, and Health economics.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

2019
2020
2021
2022
2023

Review of Development Economics

2023

Chung Thanh Phan, Thang Tat Vo and Diem Thi Hong Vo

Từ khoá:

microcredit, rural households, VARHS, Vietnam, vulnerabilityas expected poverty

Global Economic Review: Perspectives on East Asian Economies and Industries

2020

Diem Thi Hong Vo, Sizhong Sun & Chung Thanh Phan

Từ khoá:

The Journal of Development Studies

2020

Chung Thanh Phan, Sizhong Sun, Zhang-Yue Zhou & Rabiul Beg

Từ khoá:

The Singapore Economic Review

2019

Phan Thanh Chung, Sizhong Sun and Diem Thi Hong Vo

Từ khoá:

Journal of Asian Economics

2019

Chung Thanh Phan, Sizhong Sun, Zhang-Yue Zhou, Rabiul Beg

Từ khoá:

bottom of page