top of page

Thất thoát thực phẩm trong chuỗi giá trị cá da trơn (cá tra) ở lưu vực sông Mekong

Giới thiệu

Dự án "Thất thoát thực phẩm trong chuỗi giá trị cá da trơn (cá tra) ở lưu vực sông Mekong" nhằm nâng cao nhận thức về thất thoát và lãng phí thực phẩm trong ngành cá tra ở khu vực này, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm. Dự án tập trung từ nông dân / nông trại đến người tiêu dùng, đưa ra giải pháp giảm thiểu thất thoát và lãng phí trong toàn bộ quá trình sản xuất và tiêu thụ. Kết quả mà dự án hướng đến là cải thiện sinh kế của các hộ sản xuất cá tra quy mô nhỏ, cải thiện đời sống người dân và môi trường, thông qua tăng hiệu quả và nâng cao năng suất và giảm thất thoát và lãng phí thực phẩm trong toàn bộ hệ thống.

Đối tác dự án

Home: Event Details

Viện nghiên cứu chính sách Nông nghiệp và Sức khỏe

logo-hapri-trans.png

Trường Đại học An Giang

Logo-DH-An-Giang-AGU.webp

 Đại học Quốc gia Lào

 

nuol.png
bottom of page