top of page

Nghiên cứu viên Cấp cao

PhD. in Computer Science, Inha University - Korea

Email:

Dương Trọng Hải
Dương Trọng Hải

Lý lịch khoa học:

Liên kết khác:

Nguyen Tat Thanh University

Quốc gia:

Vietnam

Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

Semantic Web, Data mining, Machine learning, Big data, E-commerce

CÔNG BỐ KHOA HỌC

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Journal of Information and Telecommunication

2018

Nguyen Cuong Duc, and Trong Hai Duong

Từ khoá:

International Journal of Intelligent Information and Database Systems

2018

Nguyen Cuong Duc, and Trong Hai Duong.

Từ khoá:

Journal of Information and Telecommunication

2017

Nguyen Tien-Dung, Thach-Phat Chiem, Trong-Hai Duong, Duc-Hung Le, and Xuan-An Nguyen.

Từ khoá:

International Journal of Intelligent Information and Database Systems

2017

Nguyen Hoang Long, Trong Hai Duong, Cuong Phan Nguyen, Duc Cuong Nguyen, Thach Phat Chiem, Manh Hung Nguyen, Thi Nhu Mai Nguyen, and Hung Vi Nguyen

Từ khoá:

Journal of Information and Telecommunication

2017

Nguyen, Hong Son, Minh Hieu Le, Chan Quan Loi Lam, and Trong Hai Duong.

Từ khoá:

Vietnam Journal of Computer Science

2016

Trong Hai Duong, Minh Quang Tran, Thi Phuong Trang Nguyen

Từ khoá:

Vietnam Journal of Computer Sciences

2016

Duong Trong Hai

Từ khoá:

International Journal of Advanced Computer Research

2015

Minh Chau Huynh; Pham Duy Thanh Le; Trong Hai Duong

Từ khoá:

Expert Systems with Applications

2015

Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, Hai Bang Truong, and Van Huan Nguyen

Từ khoá:

Cybernetics and Systems

2014

Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, Duc Cuong Nguyen, Thi Phuong Trang Nguyen and Ali Selamat

Từ khoá:

International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering

2013

Mohammed Nazim Uddin, Trong Hai Duong, Kyeong Jin Oh, Jin Guk, Geun Sik Jo

Từ khoá:

Cybernetics and Systems

2013

Hai Bang Truong, Trong Hai Duong and Ngoc Thanh Nguyen

Từ khoá:

IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics

2011

Duong Trong Hai and Geun Sik Jo

Từ khoá:

Information-An International Interdisciplinary Journal

2010

Trong Hai Duong, Geun Sik Jo, Sang Jin Cha

Từ khoá:

Information-An International Interdisciplinary Journal

2010

Mohd Zulkefli Nurul Akhmal, Trong Hai Duong, Inay Ha and Geun Sik Jo

Từ khoá:

Journal of Intelligent & Fuzzy Systems

2010

Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen and Geun Sik Jo

Từ khoá:

Journal of Universal Computer Science

2009

Trong Hai Duong, Geun Sik Jo, Jason J.Jung and Ngoc Thanh Nguyen

Từ khoá:

Cybernetics and Systems: An International Journal

2009

Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, Geun Sik Jo

Từ khoá:

bottom of page