top of page

Senior Research Associate

MSc. in Crop Science, An Giang University - Vietnam

Email:

Lê Thanh Phong
Lê Thanh Phong

Lý lịch khoa học:

Liên kết khác:

An Giang University

Quốc gia:

Vietnam

Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

Khoa học cây trồng, Thống kê, Phát triển nông thôn, Khoa học máy tính,
Di truyền học và Đa dạng sinh học

CÔNG BỐ KHOA HỌC

2016
2017
2018
2019
2020

Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology

2020

Nguyen Thi Thanh Xuan, Nguyen Chi Thanh, Pham Van Quang, Le Huu Phuoc and Le Thanh Phong

Từ khoá:

Imperial Journal of Interdisciplinary Research

2016

Truong Ngoc Thuy, Le Thanh Phong, Nguyen Van Kien and Le Thi Phuong Dong

Từ khoá:

bottom of page