top of page

Research Fellow

MSc. in International Development Studies, University of New England - Australia

Email:

Nguyễn Văn Thái
Nguyễn Văn Thái

Lý lịch khoa học:

Liên kết khác:

An Giang University

Quốc gia:

Vietnam

Các lĩnh vực nghiên cứu quan tâm:

Địa lý Nhân văn,
Quản lý giới và nước, rủi ro thiên tai và khả năng phục hồi
Sinh kế, Thích ứng chuyển hóa, Sinh thái nông nghiệp và An ninh lương thực, Nghiên cứu theo các phương pháp hỗn hợp

CÔNG BỐ KHOA HỌC

0
1.2
2.4
3.6
4.8
6
7.2
8.4
9.6
10.8
12
13.2
14.4
15.6
16.8
18
19.2
20.4
21.6
22.8
24
25.2
26.4
27.6
28.8
30
31.2
32.4
33.6
34.8
36
37.2
38.4
39.6
40.8
42
43.2
44.4
45.6
46.8
48
49.2
50.4
51.6
52.8
54
55.2
56.4
57.6
58.8
60
61.2
62.4
63.6
64.8
66
67.2
68.4
69.6
70.8
72
73.2
74.4
75.6
76.8
78
79.2
80.4
81.6
82.8
84
85.2
86.4
87.6
88.8
90
91.2
92.4
93.6
94.8
96
97.2
98.4
99.6
100
bottom of page