top of page

Published Paper

1859-1124

Tạp chí Phát triển Kinh tế

Tạp chí Phát triển Kinh tế

Xây dựng các chỉ số đo lường mức sống hộ gia đình Việt Nam

Nguyen Huu Dung

DOI:
Từ khoá:

Nguyễn Hữu Dũng

Dũng Nguyễn

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xây dựng chỉ số đo lường mức sống của các hộ gia đình Việt Nam. Các chỉ số này được xây dựng theo phương pháp phân tích thành phần chính (PCA) từ các số liệu về tài sản lâu bền, các đặc điểm và tiện ích nhà ở của hộ được trích xuất từ bộ dữ liệu Khảo sát mức sống hộ gia đình VN - 2012 (VHLSS-2012). Độ mạnh và khả năng áp dụng của các chỉ số được kiểm định bằng hệ số tương quan Pearson, thể hiện sự nhất quán bên trong của các chỉ số Pearson so với các chỉ số theo thu nhập và chi tiêu bình quân của hộ. Kết quả cho thấy các số liệu của VHLSS-2012 có thể được sử dụng để xây dựng các chỉ số hữu ích và đáng tin cậy về mức sống, hỗ trợ tốt trong việc đánh giá chất lượng sống và năng lực của các hộ gia đình Việt Nam.

Nguyen Huu Dung (2016), "Xây dựng các chỉ số đo lường mức sống hộ gia đình Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế, pp. 17-34

bottom of page